Loading...

Begrippenlijst

Begrippenlijst van de alternatieve prestatiemaatstaven

Operationele marge

 • Alternatieve prestatiemaatstaven: Operationele marge.
 • Definitie: Het ‘Operationeel resultaat vòòr het resultaat op de portefeuille’, gedeeld door het ‘Nettohuurresultaat’.
 • Doel: Maakt het mogelijk om de operationele prestatie van de vennootschap te beoordelen.

Financieel resultaat

 • Alternatieve prestatiemaatstaven: Financieel resultaat (buiten variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva).
 • Definitie: Het ‘Financieel resultaat’ waarvan de rubriek ‘Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva wordt afgetrokken.
 • Doel: Maakt het mogelijk om het gerealiseerd financieel resultaat te onderscheiden van het niet-gerealiseerd financieel resultaat.

Resultaat op de portefeuille

 • Alternatieve prestatiemaatstaven: Resultaat op de portefeuille.
 • Definitie: Het 'Resultaat op de portefeuille' omvat volgende elementen:
  • Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen
  • Resultaat op verkopen van andere niet-financiële activa
  • Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
  • Ander portefeuilleresultaat
 • Doel: Meten van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst en verliezen op de portefeuille, in vergelijking met de meest recente waardering van de onafhankelijke vastgoeddeskundigen.

Gewogen gemiddelde intrestkost

 • Alternatieve prestatiemaatstaven: Gewogen gemiddelde intrestkost.
 • Definitie: De intrestkosten (inclusief de kredietmarge en de kost van de indekkingsinstrumenten), gedeeld door de gewogen gemiddelde financiële schuld over de periode in kwestie.
 • Doel: Maakt het mogelijk om de gemiddelde intrestkost van de vennootschap te meten.

Nettoactiefwaarde per aandeel

 • Alternatieve prestatiemaatstaven: Nettoactiefwaarde per aandeel (investeringswaarde) exclusief dividend exclusief de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten.
 • Definitie: Het eigen vermogen (exclusief impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen, exclusief de reële waarde van de toegelaten afdekkingsinstrumenten en exclusief dividend), gedeeld door het aantal aandelen.
 • Doel: Toont een nettoactiefwaarde die een aantal materiële IFRS-aanpassingen corrigeert om de vergelijking met de beurskoers mogelijk te maken.

Begrippenlijst van de EPRA 'best practices' aanbevelingen

EPRA Resultaat

 • EPRA maatstaven: EPRA Resultaat.
 • Definitie: Resultaat van de strategische operationele activiteiten.
 • Doel: Kernindicator voor wat betreft de onderliggende operationele resultaten van de vennootschap. Is de basis voor het berekenenen van het uitkeerbaar resultaat en geeft als dusdanig aan of de uitgekeerde dividenden ondersteund zijn door de resultaten.

EPRA NAW

 • EPRA maatstaven: EPRA NAW.
 • Definitie: Netto Actief Waarde (NAW) aangepast om rekening te houden met de reële waarde van de vastgoedbeleggingen en met uitsluiting van bepaalde elementen die niet kaderen in een financieel model van vastgoedinvesteringen op langer termijn.
 • Doel: Past de IFRS NAW aan om de stakeholders van de meeste relevante informatie te voorzien m.b.t. de reële waarde van de activa en verplichtingen.

EPRA NNNAW

 • EPRA maatstaven: EPRA NNNAW.
 • Definitie: EPRA NAW aangepast om rekening te houden met de reële waarde (i) de financiële instrumenten.
 • Doel: Past de IFRS NAW aan om de stakeholders van de meeste relevante informatie te voorzien m.b.t. de reële waarde van de activa en verplichtingen.

EPRA Netto Initieel Rendement (NIR)

 • EPRA maatstaven: EPRA Netto Initieel Rendement (NIR).
 • Definitie: Geannualiseerde bruto huurinkomsten op basis van de lopende huren ('passing rents') op afsluitdatum van de jaarrekening, met uitsluiting van de vastgoedkosten, gedeeld door de reële waarde van de portefeuile verhoogd met de (geschatte) transactiekosten.
 • Doel: Een vergelijkbare maatstaf voor de waardering van de portefeuille. Deze maatstaf zou de investeerders moeten helpen om te oordelen in welke mate de waardering van portefeuille X te vergelijken valt met de waardering van portefeuille Y.

EPRA Aangepast Netto Initieel Rendement (aangepaste NIR)

 • EPRA maatstaven: EPRA Aangepast Netto Initieel Rendement (aangepaste NIR).
 • Definitie: Deze maatstaf integreert een aanpassing van het EPRA NIR voor de afloop van huurvrije periodes of andere niet-vervallen huurincentives zoals getrapte huurprijzen.
 • Doel: Een vergelijkbare maatstaf voor de waardering van de portefeuille. Deze maatstaf zou de investeerders moeten helpen om te oordelen in welke mate de waardering van portefeuille X te vergelijken valt met de waardering van portefeuille Y.

EPRA Huurleegstand

 • EPRA maatstaven: EPRA Huurleegstand.
 • Definitie: Geschatte Huurwaarde (GHW) van leegstaande oppervlaktes gedeeld door GHW van de totale portefeuille.
 • Doel: A 'pure' (%) measure of investment property space that is vacant, based on ERV.

Epra Cost Ratio (inclusief leegstandskosten)

 • EPRA maatstaven: EPRA kosten (inclusief leegstandskosten) gedeeld door de bruto huurinkomsten verminderd met de te betalen huur op gehuurde grond.
 • Doel: Een belangrijke maatstaf om een zinvolle waardering van de wijzigingen aan de operationele kosten van een vennootschap mogelijke te maken.

EPRA Cost Ratio (exclusief leegstandskosten)

 • EPRA maatstaven: EPRA kosten (exclusief leegstandskosten) gedeeld door de bruto huurinkomsten verminderd met de te betalen huur op gehuurde grond.
 • Doel: Een belangrijke maatstaf om een zinvolle waardering van de wijzigingen aan de operationele kosten van een vennootschap mogelijke te maken.