Loading...

Comités

Gespecialiseerde comités

Binnen de raad van bestuur kunnen verschillende comités opgericht worden voor specifieke aangelegenheden. De raad van bestuur van Retail Estates nv heeft tot op heden drie comités opgericht: een remuneratie- en benoemingscomité, een auditcomité en een managementcomité (vanaf 1 juni 2022, ter vervanging van het directiecomité).

Remuneratie- en benoemingscomité:

Het remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit volgende leden:

 • René Annaert – voorzitter van het comité, onafhankelijk bestuurder
 • Leen Van den Neste – onafhankelijk bestuurder
 • Ann Gaeremynck – onafhankelijk bestuurder
 • Vic Ragoen

Het comité kwam in 2018-2019 twee keer samen, in functie van het opstellen van het budget 2019-2020 waarbij enerzijds de remuneratiepolitiek van de personeelsleden werd besproken en anderzijds de recurrente vergoedingen die betaald worden aan externe dienstverleners werden geïnventariseerd.

De rol van het remuneratie- en benoemingscomité bestaat erin de raad van bestuur bij te staan door:

 • aanbevelingen te formuleren inzake de samenstelling van de raad van bestuur en zijn comités
 • bijstand te verlenen bij de selectie, de beoordeling en de aanstelling van de leden van de raad van bestuur
 • bijstand te verlenen bij het bepalen van de vergoeding van de leden van de raad van bestuur
 • het opstellen van het remuneratieverslag

Auditcomité

Het auditcomité bestaat uit volgende leden:

 • Leen Van den Neste – voorzitter van het comité, onafhankelijk bestuurder
 • René Annaert – onafhankelijk bestuurder
 • Ann Gaeremynck – onafhankelijk bestuurder

Het comité kwam in 2018-2019 tweemaal samen.

De taken van dit auditcomité betreffen hoofdzakelijk de monitoring van het financiële verslaggevingsproces, de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer, monitoring van de interne audit en wettelijke controle van enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen en beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris.

 

Managementcomité

De raad van bestuur van de vennootschap heeft een managementcomité ingesteld waaraan hij bepaalde, duidelijk omschreven bestuursbevoegdheden heeft gedelegeerd. Het managementcomité is een informeel comité en geen directieraad in de zin van artikel 7:104 WVV.

Het managementcomité bestaat uit volgende personen:

 • de Chief Executive Officer (CEO) van de vennootschap, de heer Jan De Nys;
 • de Chief Financial Officer (CFO) van de vennootschap, mevrouw Kara De Smet;
 • de Chief Investment Officer (CIO) van de vennootschap, de heer Koenraad Van Nieuwenburg; en
 • de Chief Legal Officer (CLO) van de vennootschap, mevrouw Runa Vander Eeckt.

Het managementcomité ondersteunt de CEO bij het waarnemen van het uitvoerend management van de vennootschap. Het managementcomité bespreekt met de raad van bestuur en de CEO, en adviseert hen met betrekking tot, het management van de vennootschap in overeenstemming met de waarden, de strategie, het algemeen beleid en het budget van de vennootschap, zoals bepaald door de raad van bestuur.